zandpoortvest 10
be 2800 mechelen
t +32 15 336 336
m (b) +32 478 811 441
m (d) +32 475 477 478

Dusty Glasses  |  10.03 – 21.05.2017

• Johan Creten [1963, Belgium]

• Yazan Khalili [1981, Palestine]

• Anna Zvyagintseva [1986, Ukraine]

Exhibition in the frame of OP.RECHT.MECHELEN,
concurrent with the Contour Biennial 8

Three artists from three different regions and cultures, pose questions about civil liberties. They each use a different medium. Johan Creten brings new works in bronze, among which a one and a half meters high and two meters wide version of 'The Price of Freedom, presented for the first time in Europe. Khalili presents a conceptual photographic work that imposes conditions upon the relationship with the owner of the work. Zvyagintseva invests existing objects with a political message. She shows, among other things, a small prison cell made of fabric, a work that was also presented in 2015 at the Venice Biennial.

Tentoonstelling in het kader van OP. RECHT. MECHELEN,
parallel met de Contour Biënnale 8

Drie kunstenaars uit drie verschillende regio's en culturen, stellen vragen over burgerrechten. Ze gebruiken elk een ander medium. Johan Creten brengt nieuwe werken in brons, waaronder een anderhalve meter hoge en twee meter brede versie van The Price of Freedom, voor het eerst gepresenteerd in Europa. Khalili presenteert een conceptueel fotografisch werk dat de relatie met de bezitter van het werk aan voorwaarden onderwerpt. Zvyagintseva laadt bestaande objecten op met een politieke boodschap. Ze toont ondermeer een mini gevangeniscel gemaakt van touw, een werk dat ook in 2015 op de Biënnale van Venetië te zien was.

JOHAN CRETEN


Johan Creten, The Price of Freedom, 2015/2016, gepatineerd brons, verloren was techniek, 142 x 194 x 59 cm, ed. 2/7

In accordance with the artist's desire to generate contradictory interpretations, this sculpture can be seen as the symbol of power and strength, the heraldic animal of many empires; at the same time it can also be understood as a bird covered with oil, fragile and vulnerable. In this piece, different ideologies - ecological and political, individual and multiple, evil and holy - come together. [Nicola Trezzi in the Wall Street Journal, 26-8-2015]

In the course of history, the eagle has often stood as a symbol of power, with the Nazi era as an absolute low point. Although eagles stand for freedom in American legends, they also symbolize power and authority. With his work 'The Price of Freedom' Creten points to the danger of this shift in symbolic meaning. [Elien Haentjens, 2013]

Unlike the eagle which functions as a symbol of freedom in American legends, in Indo-European cultures, the eagle represents very different, often contradictory symbolic values. Sometimes it is an expression of power that no longer guarantees individual freedoms (expression, property, etc.). Creten warns us against reappropriating these kinds of symbols. [Ludovic Recchia, 2007]

The artist makes use of stereotypes, mythological references and symbols, which he utilizes, or subverts, like so many means that can be used to rewrite mythology and a new discourse: his eagle, in 'Eagle with eyes - The price of freedom is eternal vigilance', warns against the reappropriation of symbols. [Alain Breyer, 2007]

Johan Creten confirms this warning for vigilance in the work 'The Price of Freedom is Eternal Vigilance' which represents a hieratic eagle. The artist recalls that a symbol of wisdom can turn into a means of totalitarian communication. And that the informed citizen is first and foremost an enlightened citizen. [A.V., 2011]

 

In overeenstemming met de wens van de kunstenaar om tegenstrijdige interpretaties te creëren, kan dit beeld gezien worden als het symbool van macht en kracht, het heraldische dier van vele rijken; tegelijkertijd kan het ook worden opgevat als een vogel bedekt met olie, broos en kwetsbaar. In dit werk komen verschillende ideologieën - ecologische en politieke, individuele en meervoudige, boosaardige en heilige – samen. [Nicola Trezzi in the Wall Street Journal, 26-8-2015]

In de loop van de geschiedenis stond de adelaar vaak symbool voor macht, met het Nazitijdperk als driest hoogtepunt. Hoewel arenden in Amerikaanse legenden vrijheid impliceren, staan ze ook voor macht en autoriteit. Met het werk 'The Price of Freedom' wijst Creten op het gevaar van deze verschuiving in symboliek. [Elien Haentjens, 2013]

In tegenstelling tot de adelaar als symbool van vrijheid inheel verschillende, vaak tegenstrijdige symbolische waardes. Soms is het een uitdrukking van macht die de individuele vrijheden niet meer garandeert (meningsuiting, eigendom, enz.). Creten waarschuwt ons tegen het ons weer eigen maken van dergelijke symbolen. [Ludovic Recchia, 2007]

De kunstenaar maakt gebruik van stereotypen, mythologische verwijzingen en symbolen, die hij aanwendt, of ondermijnt, zoals zovele middelen die kunnen worden gebruikt voor het herschrijven van zowel de mythologie als een nieuw discours: zijn adelaar, in 'Eagle with eyes - The price of freedom is eternal vigilance', waarschuwt tegen het ons eigen maken van symbolen. [Alain Breyer, 2007]

Johan Creten bevestigt deze waarschuwing tot waakzaamheid in het werk 'The Price of Freedom is Eternal Vigilance' dat een hiëratische adelaar voorstelt. De kunstenaar herinnert eraan dat een symbool van wijsheid kan verworden tot een totalitair communicatiemiddel.
En dat een geïnformeerde burger eerst en vooral een verlichte burger is. [A.V., 2011]

Yazan Khalili

The Artwork is a photograph that contains a contract that speaks in the name of the artwork.

The main premise of this work is the question of boycotting, more precisely: can an artwork boycott? And can we take seriously what the artwork is trying to say? Creating a situation in which the artwork demands the boycott of the institution it refuses to be exhibited in, owned or collected by.

The Artwork is a photograph (79 x 120 cm) which contains the contract that has been drawn up by Dr. Martin Heller, a Berlin-based lawyer who specializes in art-related issues.

The contract, even though it is written in legal terms and wording, does not stand up when presented in a legal context. Its failure is due to the fact that the artwork itself cannot speak in a legal sense, it cannot be part of the contract, it cannot speak for itself, only the artist can speak for it, which is why this contract fails to represent the artwork in itself. The contract creates a kind of legal and ethical paradox.

The project aims to investigate the boundaries between law and justice, how justice cannot be expressed through law, and how law becomes a language that includes and excludes subjects according to its own regulations and structures.

The photograph contains the contract the artwork speaks through, stating its clear demands on the way in which it can be exhibited, collected, and owned. However, whoever exhibits, collects, or owns this artwork can decide whether to obey these demands and conditions or not, depending on whether they take the artwork seriously, or not.

The work has been produced with the great help and assistance of Dr. Martin Heller.

 

The Artwork is een foto met daarin een contract dat spreekt in naam van het kunstwerk.

Het belangrijkste uitgangspunt van dit werk is het concept van de boycot, meer bepaald: kan een kunstwerk boycotten? En kunnen we wat het kunstwerk probeert te zeggen ernstig nemen?
Door het creëren van een situatie waarin het kunstwerk een boycot eist van de instelling waarin het weigert te worden tentoongesteld, eigendom van te worden of door verzameld te worden.

The Artwork is een foto (79 x 120 cm) dat een contract bevat dat is opgesteld door Dr. Martin Heller, een in Berlijn gevestigde advocaat die is gespecialiseerd in kunstgerelateerde kwesties.
Het contract, hoewel het is geschreven in juridische termen en formuleringen, kan zich niet staande houden wanneer het gepresenteerd wordt in een juridische context.

Dit onvermogen is te wijten aan het feit dat het kunstwerk niet in juridische zin kan spreken, het kan geen deel uitmaken van het contract, het kan niet voor zichzelf spreken, alleen de kunstenaar kan er voor spreken, vandaar dat dit contract er niet in slaagt het kunstwerk zelf te vertegenwoordigen. Dit contract creëert een soort juridische en ethische paradox.
Het project wil de grenzen tussen recht en gerecht onderzoeken, hoe recht niet kan worden uitgedrukt door middel van de wet en hoe de wet een taal wordt waarin onderwerpen worden opgenomen en uitgesloten volgens geheel eigen regels en structuren.
De foto bevat het contract waardoor het kunstwerk spreekt, zijn duidelijke eisen verwoordt over de manier waarop het kan worden tentoongesteld, verzameld, en bezeten.

Echter, wie dit kunstwerk tentoonstelt, verzamelt, of bezit kan zelf beslissen of hij deze eisen en voorwaarden inwilligt of niet, naargelang hij het kunstwerk ernstig neemt, of niet.
Het werk werd vervaardigd met de hulp en bijstand van Dr. Martin Heller.

Anna Zvyagintseva


'The Cage' , 2010, textile & iron, 200 x 230 x 100 cm

The artist Anna Zvyagintseva is presenting a cage made of fabric—a knitted cage. In Ukrainian courtrooms there is always a cage in which a person is forced to sit if he or she is considered dangerous. The process of knitting, here, is a metaphor for the time that is taken away from activists by the court system, even if they are not imprisoned. So the work is about time, and about soft repression, too. [Alexander Scrimgeour in Artforum, Oct. 2010]

'The cage' object has the form and size of a standard cage for a defendant in a court hall. This cage, however, is made of knitted fabric, as if it were made with a crochet hook. This work acts as a reminder of the criminal prosecution of social activists in the Ukraine today. Artists were forced to be present at lots of court meetings together with other public representatives so as to make the court processes transparent and attract public attention. Knitting is a metaphor for the time spent in court, which can be seen as form of punishment in its own right because of the undetermined duration of the proceedings. The soft material with which the cage is knitted provides a certain kind of comfort against the everyday repression for those who don't have any alternative.

De kunstenaar Anna Zvyagintseva presenteert een kooi uit stof — een gebreide kooi.
In Oekraïense rechtszalen is er altijd een kooi waarin een persoon wordt gedwongen te zitten wanneer hij of zij gevaarlijk wordt beschouwd. Het proces van breien is hier een metafoor voor de tijd die activisten ontnomen wordt door het gerechtelijk systeem, zelfs als ze niet worden opgesloten. Het werk handelt dus over de tijd, en ook over zachte onderdrukking.
[Alexander Scrimgeour in Artforum, Okt. 2010]

'The cage' heeft de vorm en grootte van een standaard kooi voor een verdachte in een rechtszaal. Deze kooi is echter gemaakt van gebreid textiel, alsof ze werd gebreid met een haaknaald. Dit werk fungeert als een herinnering aan de strafrechtelijke vervolging van sociale activisten in Oekraïne vandaag. Kunstenaars werden gedwongen om, samen met andere publieke vertegenwoordigers, aanwezig te zijn bij vele rechtsgedingen om de rechtspleging transparant te maken en de aandacht van het publiek te trekken.

Breien is een metafoor voor de tijd die wordt doorgebracht in de rechtbank en kan gezien worden als een vorm van straf op zich omwille van de onbepaalde tijdsduur die deze procedures innemen. Het zachte materiaal waarmee de kooi is gebreid biedt op een bepaalde manier verlichting tegen de dagelijkse repressie voor degenen die er zich niet kunnen aan onttrekken.